ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.1/ว 46 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาเพื่อทราบ >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<