แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.1/ว 298 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คำสั่งที่ 733/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น [รายละเอียดเพิ่มเติม]