แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.1/ว 279 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ ให้ทุกส่วนงานได้ทราบและถือปฏิบัติ [รายละเอียดเพิ่มเติม]