แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ได้มีหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 6105/294 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย

1. คำสั่งที่ 724/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

2. คำสั่งที่ 725/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มาเพื่อทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม