แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 6100.4/ว 69 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 มาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป