แจ้งบริการใหม่เพิ่มเติมในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนฯ ผ่าน Mobile Application “K-My PVD”

สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.1/ว 228 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 แจ้งบริการใหม่เพิ่มเติมในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนฯ ผ่าน Mobile Application “K-My PVD” >>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<