การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างและขึ้นเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงแจ้งให้บุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

– ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560

– ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560

แล้วส่งสรุปผลการปฏิบัติงานใส่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ท่านสังกัดได้พิจารณาต่อไป หากบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ท่านใดไม่ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานใส่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างกับวิทยาเขตขอนแก่น

 

เอกสารดาวน์โหลด –⇓–

♦ ปฏิทินประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว)

♦ บค.39 แบบประมวผลงานปฏิบัติการวิชาชีพ,บริหารทั่วไป

♦ บค.40 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติการวิชาชีพ,บริหารทั่วไป

♦ แบบประมวลผลและแบบประเมินสำหรับสายวิชาการ