แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การกำหนด วัน เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่ง สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐