แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การกำหนด วัน เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่ง สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

0
Share.

About Author

Comments are closed.