แจ้งงดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น รอบประเมิน 1 (มิถุนายน 2560) ของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป