คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 44/2560 เรื่อง ให้หัวหน้าฝ่ายพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.1/ว 62 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยให้หัวหน้าฝ่ายพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้ นางรพีพร มณีวรรณ ให้พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล, นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ให้พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และดร.สุนทร สายคำ ให้พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ [รายละเอียด]