คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.13/5 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 24/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ดร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา [รายละเอียด]