คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 881/2559 เรื่อง ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.1/ว 504 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 881/2559 เรื่อง ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [รายละเอียด]