ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558

แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณาจารย์ มาเพื่อทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม