หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรออกจากงานเนื่องจากประพฤติไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในตำแหน่งหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ พ.ศ.2559

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรออกจากงานเนื่องจากประพฤติไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในตำแหน่งหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งออกตามความในมาตรา 27 (1) (2) (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และความในข้อ 58 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม