หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้มีมติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์  และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม  ห้องบรรยาย  ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ฯลฯ   รายละเอียดคลิ๊ก หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องพัก ห้องบรรยาย

2,873 Comments