แจ้งวิธีลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วยในช่วงนี้ปรากฏว่ามีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้การลาออกจากเป็นบุคลากรถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๖ “บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐วัน ต่อหัวหน้าหน่วยงานเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง เพื่อให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเมื่ออธิการบดีสั่งอนุญาตแล้ว จึงให้ออกจากงานได้  ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอลาออก เพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก” และตามหนังสือบันทึกข้อความส่วนงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ ๖๑๐๐.๑/๑๙๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงแจ้งให้บุคลากรทุกรูป/คนผู้มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นบุคลากรได้ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

024 ศธ 6100.1-1952 แจ้งวิธีการลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

1,113 Comments