ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๒๔๒๐๐๒ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์เลย)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และครบกำหนดการรับสมัครในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

ปรากฏว่า ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๑๒๔๒๐๐๒ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์เลย ต้องการ ๑ อัตรา มีผู้ยื่นใบสมัคร จำวน ๓ ราย

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว
รวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่งดังกล่าวตามประกาศ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ออกไปอีก <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>