แจ้งมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561

ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.4/ว 14 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 แจ้งมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าระบบสารสนเทศ (MIS) การงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชี ครั้งที่ 12 [รายละเอียดเพิ่มเติม]