แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.1/ว 72 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จากกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและกรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน โดยถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากร [รายละเอียดเพิ่มเติม]