ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดการวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ในการนี้ จึงขอนิมนต์/เชิญผู้บริหารทุกระดับ ประธานหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยพร้อมเพรียงกัน Read more about ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)