ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดการวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ในการนี้ จึงขอนิมนต์/เชิญผู้บริหารทุกระดับ ประธานหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยพร้อมเพรียงกัน Read more about ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โรงพยาบาลขอนแก่นออกหน่วยขึ้นสิทธิบัตรการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการในการรักษาพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ได้ขออนุญาตออกหน่วยบริการการขึ้นสิทธิบัตรการเบิกจ่ายตรงในการการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าถึงการบริการและมีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยในเรื่องการรักษาพยาบาล จึงขอนิมนต์/เชิญบุคลากรประจำทุกรูป/ท่าน ได้เข้ารับฟังการขึ้นสิทธิบัตรการเบิกจ่ายตรงจากโรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องประชุมพิมลธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์  .ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

รายละเอียดหนังสือ Read more about โรงพยาบาลขอนแก่นออกหน่วยขึ้นสิทธิบัตรการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการในการรักษาพยาบาล