ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๐๔๓-๒๘๓๕๔๖
๐๔๓-๒๘๓๕๔๗
โทรสาร ๐๔๓-๒๘๓๓๙๙

เบอร์โทรศัพท์ภายใน mcukk.com/contact.php