หลักสูตร มคอ.2

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาพระพุทธศาสนา
สาขาปรัชญา
สาขาสังคมศึกษา
สาขาการสอนภาษาไทย
สาขารัฐศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาปรัชญา