Skip to content

All posts by prawit27

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบนโยบายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมพบปะนิสิต ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการดูแลให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนให้สำเร็จ ตลอดจนให้คำปรึกษาชี้แนะการเรียน การใช้ชีวิตในสังคมได้มีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ฉลาดในการครองตนจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ต่อไป
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญ ร่วมมือกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังนโยบาย แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ทั้งนี้ ได้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคฤหัสถ์ มจร.ขอนแก่น คนใหม่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายฐิติพงษ์ ศรียางคำ นิสิตชั้นปี่ที่ ๓ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา พร้อมทีงาน
จากนั้นทางชมรมต่างๆยังได้เปิดรับสมัคสมาชิกใหม่เข้าร่วมชมรมด้วย โดยให้นิสิตเหลือกสมัคเข้าร่วมชมรมตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีรายชื่อชมรมดังต่อไปนี้ ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมรัฐศาสตร์ ชมรมภาษาไทย ชมรมภาษาไทย ชมรมวาทศิลป์ ชมรมพุทธศิลป์ ชมรมกีฬาและ ชมรมพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็น ประจำทุกวันพุธ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

hr2001 hr2002 hr2003 hr2004 hr2005 hr2006 hr2007 hr2008

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดการเรียนการสอนในวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ วัน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบนโยบายให้ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดการเรียนการสอนในวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ วันนี้ สอนโดย พระครูสุธีคัมภีรญาณ ดร. อาจาย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งการเรียนการสอนของภาคเช้า ได้ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา ภาคบ่าย เดินจงกลม ๖ ระยะ นั่งสมาธิ กรรมฐาน ซึ่งทุกกิจกรรมจะใช้เวลา กิจกรรมละ ๓๐ นาที ซึ่งจะเรียนทั้งหมด ๑๖ คาบ ๓๒ ชั่วโมง ตกวันละ ๘ ชม. ๑ เดือน/ครั้ง ในหนึ่งภาคเรียน ซึ่งนิสิตทุกชั้นปี จะได้ทำการเรียนในลักษณะเดียวกัน นิสิตบรรพชิตต้องห่มดองรัดอก เป็นปริมณฑล ส่วนนิสิตคฤหัสถ์ที่เข้าเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดขาว เพื่อให้เกิดความสวยงามในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งส่งผลดีแก่นิสิตที่เรียน ได้เนื้อหาแบบต่อเนื่อง ทำให้ผู้เรียนได้ซึมซับหลักธรรมเต็มที่ ซึ่งวันนี้เป็นการเรียนของนิสิต ชั้นปีที่ ๔

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูสุตธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมพบปะนิสิต ให้ความรู้ในหัวข้อ “มหาจุฬาให้โอกาส พุทธศาสตร์สร้างคนดี” และการดำรงค์ตน ให้ตั้งหมั่นด้วยศีล ๕ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการดูแลให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนให้สำเร็จ ตลอดจนให้คำปรึกษาชี้แนะการเรียน การใช้ชีวิตในสังคมได้มีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ฉลาดในการครองตนจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ต่อไป วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญ ร่วมมือกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังนโยบาย แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวให้กำลังใจย้ำคิด ย้ำทำ ไตร่ตรอง วางแผนการใช้ชีวิตเพื่อให้เดินไปสู่จุดหมายได้อย่างภาคภูมิ, นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นายนิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พบปะกับนิสิต และให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ นวลักษณ์ของนิสิต การรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ ,ประโยชน์และโทษของโลกโซเชียล และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ,ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พบปะนิสิตพร้อมให้กำลังใจในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

จากนั้น พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้ให้ความรู้เรื่อง วินัยนิสิต และกิจกรรมของนิสิต ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

homeroom1_58_1 (1)

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มจร.ขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร.อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท ซึ่งมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนิสิตรุ่นพี่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้การต้อนรับนิสิตใหม่ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์จำนวน ๒๘๔ รูป/คน ในช่วงเช้าเป็นการพบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการแยกห้องเป็นบรรชิตและคฤหัสถ์ โดยมีนิสิตรุ่นพี่ให้คำแนะนำกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่ควรรู้เป็นเบื้องต้น ณ อาคารหอประฌฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรxระกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น
วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม
551439_705658962893961_12242982096524909_n

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๙

DSC_0322 DSC_0347 DSC_0330DSC_0356

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๙
ประกอบไปด้วยจังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ซึ่งมีพระสงฆ์เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ มากกว่า ๒,๐๐๐ รูป
ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันประสาทปริญญา 8-10 พฤษภาคม 2558

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เนื่องในงานวันประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา reg_bandit58_slide

B_2558

โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และซ้อมรับปริญญา

โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 60 พุทธศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 25 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 11 และซ้อมรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2558

parinya57