Monthly Archives: July, 2015

ไม่มีหมวดหมู่
0

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบนโยบายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Homeroom…

ไม่มีหมวดหมู่
0

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบนโยบายให้ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดการเรียนการสอนในวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ วันนี้…

ไม่มีหมวดหมู่
0

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูสุตธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน…

ไม่มีหมวดหมู่
0

มจร.ขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา…

ไม่มีหมวดหมู่
0

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม