หัวหน้าสาขาพระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ, ดร.
ป.ธ..๖ พธ.บ., M.A., Ph.D.