• พันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
  • พันธกิจในการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

  • พันธกิจในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
  • พัธกิจในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม