โครงสร้างการบริหาร

๑.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  ๑.๑ รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น

  ๑.๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  ๑.๓ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ขอนแก่น

  ๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น

  ๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตขอนแก่น

  ๑.๖ หัวหน้าห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๑.๗ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

  ๑.๘ หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

  ๑.๙ หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  ๑.๑๐ หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

  ๑.๑๑ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

  ๑.๑๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

  ๑.๑๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประธาน

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน้าที่
  ๑.ให้นโยบายในการบริหารงานแก่คณะทำงาน
  ๒.ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะและบุคลากร
  ๓.ให้ความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม


๒. คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๒.๑ ดร.พระมหาบาง  เขมนฺนโท
   ๒.๒ รศ.อุดา บัวศรี
   ๒.๓ผศ.ดร.บุรินทร์   ภู่สกุล
   ๒.๔   ดร.อุดร จันทวัน
   ๒.๕  ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก
   ๒.๖ รศ.จีรภัทร   แก้วกู่
   ๒.๗  รศ.ดร.ดิปติ   มหันตะ
   ๒.๘ รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
   ๒.๙ ดร.นาคพล  เกินชัย
หน้าที่
  ๑.แนะนำด้านวิชาการและวิจัยประจำสภาบัน
  ๒.ให้นโยบายและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานของสถาบัน
  ๓.เป็นตัวแทนของสถาบันในการส่งเสริมปรับปรุงงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะทำงานประจำสถาบัน

   ๑. พระมหาบาง เขมานนฺโท

   ๒. รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชม

   ๓. ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น

   ๔ ดร.สุรพล    พรมกุล

   ๕. นายสุรพร  ตุ่นป่า 

   ๖. นายบุญส่ง  ตุ่นป่า

   ๗. นางสาวอมรรัตน์   เตชะนอก

   ๘. นายเสาวชาติ  ประชานนท์

   ๙. นายอินตอง  ชัยประโคน

   ๑๐. ดร.ปภัสสรกิมสุวรรณวงศ์

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสถาบันพิมลธรรม

รองผู้อำนวยการสถาบันพิมลธรรม

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

เลขาธิการสถาบันพิมลธรรม

หน้าที่
   ๑.ดำเนินงานและส่งเสริมเกี่ยวกับงานวิจัยในด้านฐานข้อมูลการวิจัยด้านนักวิจัย   ด้านงบประมาณและทุนการวิจัย  ด้านเผยแพร่งานวิจัย  ด้านเครือข่ายการวิจัย และงานตรวจประเมินผลการวิจัยเพื่อการพัฒนา
   ๒.ดำเนินงานด้านวิชาการเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพุฒจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร) ในด้านงานอีสานศึกษา  งานสันติศึกษา งานวิปัสสนาศึกษา  งานวารสาร วิชาการและวิจัยของสถาบันพิมลธรรม  งานแลกเปลี่ยนวิชาการทั้งในและต่างประเทศและงานจัดพิมพ์หนังสือในงานสถาบัน

๑.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

                ๑.๑ รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น                                                          ประธาน

                ๑.๒ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                      รองประธาน

                ๑.๓ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ขอนแก่น                                                        กรรมการ

                ๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น                           กรรมการ

                ๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตขอนแก่น                                          กรรมการ

๑.๖หัวหน้าห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                         กรรมการ

๑.๗ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์                                                                      กรรมการ

๑.๘ หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา                                                    กรรมการ

๑.๙ หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                                               กรรมการ

๑.๑๐ หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา                                                       กรรมการ

๑.๑๑ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ                                                     กรรมการ

๑.๑๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น                 กรรมการ

๑.๑๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                               กรรมการ

 

 

หน้าที่

๑.ให้นโยบายในการบริหารงานแก่คณะทำงาน

๒.ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะและบุคลากร

๓.ให้ความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม

๒. คณะผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.๑ ดร.พระมหาบาง  เขมนฺนโท

๒.๒ รศ.อุดา บัวศรี

๒.๓ผศ.ดร.บุรินทร์   ภู่สกุล

๒.๔   ดร.อุดร จันทวัน

๒.๕  ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก

๒.๖ รศ.จีรภัทร   แก้วกู่

๒.๗  รศ.ดร.ดิปติ   มหันตะ

๒.๘ รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

๒.๙ ดร.นาคพล  เกินชัย

หน้าที่

๑.แนะนำด้านวิชาการและวิจัยประจำสภาบัน

๒.ให้นโยบายและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานของสถาบัน

๓.เป็นตัวแทนของสถาบันในการส่งเสริมปรับปรุงงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คณะทำงานประจำสถาบัน

             ๑.  พระมหาบาง เขมานนฺโท                                                        ที่ปรึกษา

๒.รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชม                                                           ผู้อำนวยการสถาบันพิมลธรรม

๓.ผศ.ดร.สุวิน   ทองปั้น                                                                   รองผู้อำนวยการสถาบันพิมลธรรม

๔ ดร.สุรพล    พรมกุล                                                                      คณะทำงาน

๕. นายสุรพร  ตุ่นป่า                                                                         คณะทำงาน

๖.นายบุญส่ง  ตุ่นป่า                                                                          คณะทำงาน

๗.นางสาวอมรรัตน์   เตชะนอก                                                                    คณะทำงาน

๘.นายเสาวชาติ  ประชานนท์                                                          คณะทำงาน

๙.นายอินตอง  ชัยประโคน                                                              คณะทำงาน

๑๐.ดร.ปภัสสรกิมสุวรรณวงศ์                                                          เลขาธิการสถาบันพิมลธรรม

 

หน้าที่

๑.ดำเนินงานและส่งเสริมเกี่ยวกับงานวิจัยในด้านฐานข้อมูลการวิจัยด้านนักวิจัย   ด้านงบประมาณและทุนการวิจัย  ด้านเผยแพร่งานวิจัย  ด้านเครือข่ายการวิจัย และงานตรวจประเมินผลการวิจัยเพื่อการพัฒนา

๒.ดำเนินงานด้านวิชาการเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพุฒจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร) ในด้านงานอีสานศึกษา  งานสันติศึกษา งานวิปัสสนาศึกษา  งานวารสาร วิชาการและวิจัยของสถาบันพิมลธรรม  งานแลกเปลี่ยนวิชาการทั้งในและต่างประเทศและงานจัดพิมพ์หนังสือในงานสถาบัน