ประวัติความเป็นมา

ประวัติสถาบันพิมลธรรม

    สถาบันพิมลธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ. ๒๕๔๘ จากเจตนารมย์ของ รศ.อุดม บัวศรีและ ผศ.ชอบ ดีสวนโคก ที่ต้องการเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)และมีความต้องการสืบทอดภาระกิจหลักดังนี้
   ๑. ศึกษาวิจัยด้านวิปัสสนากรรมฐาน
   ๒.ศึกษาด้านสันติศึกษา
   ๓.ศึกษาด้านอีสานศึกษา
   ในยุคแรกสำนักวิชาการ ได้มอบหมายให้ พระมหาสุนทร สุนทรธมฺโม เป็นผู้ดูแลสถาบันพิมลธรรมโดยมอบหมายให้พระครูภาวนาโพธิคุณ รับผิดชอบดูแลในเรื่องศึกษาวิจัยด้านวิปัสสนากรรมฐานพระมหาบาง เขมนนฺโท,ดรรับผิดชอบดูแลในเรื่องสันติศึกษา และรศ.อุดม บัวศรี รับผิดชอบดูแลในเรื่อง อีสานศึกษาในยุค
   ต่อมา พศ. ๒๕๕๒ พระมหาบาง เขมนนฺโท,ดรได้เข้ามาดูแลสถาบันพิมลธรรมสืบต่อมา และได้เน้นกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)หลายครั้ง พร้อมกับได้หล่อรูปเหมือนไว้เป็นอุนสรณ์ต่อมายังคนรุ่นหลัง
   จนกระทั้งยุคปัจจุบัน พศ. ๒๕๕๗ รศ.ดร.เอกฉัทจารุเมธีชน ได้เข้ามาดูแล โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่ ๐๗๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันพิมลธรรม โดยแต่งตั้งคณะทำงานประจำสถาบันพิมลธรรมดังนี้โดยมีหน้าที่ดังนี้
   ๑.ดำเนินงานและส่งเสริมเกี่ยวกับงานวิจัยในด้านฐานข้อมูลการวิจัยด้านทะเบียนนักวิจัย ด้านงบประมาณและทุนการวิจัย ด้านการเผยแพร่งานวิจัย ด้านเครือข่ายการวิจัยและงานตรวจประเมินผลการวิจัยเพื่อการพัฒนา
   ๒.ดำเนินงานด้านวิชาการเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)ในด้านอีสานศึกษา ด้านสันติศึกษา ด้านวิปัสสนาศึกษา งานวารสารวิชาการและวิจัยของสถาบันพิมลธรรมงานแลกเปลี่ยนวิชาการทั้งในและต่างประเทศและงานจัดพิมพ์หนังสือในนามสถาบันพิมลธรรม
   ๓.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป