สาขาพระพุทธศาสนา ::
สาขาพระพุทธศาสนา :::

ปฏิทินการบริหารงานระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ
รายงานผลแบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตและภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒.๒
แผนการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
การประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
อนุมัติโครงการ/กิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๓.๓
๕.๔
แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๕.๔

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ
การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.๖๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนาต่อกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปี ๒๕๕๗ ๑.๑
การใช้งานเว็บรายงานการประเมินตนเองสำหรับ Admin ระดับหลักสูตร ๑.๑
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑.๑
แผนการจัดการศึกษาตามรายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตามแบบ มคอ. ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๑.๑.๑๒
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓.๔
การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕.๑
การพิจารณากำหนดอาจารย์บรรยายประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๕.๒
การพิจารณาข้อสอบวัดผลปลายภาคหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ๕.๓

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ
แต่งตั้งกรรมการสอบและพิจารณาข้อสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
คัดเลือกกรรมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) ๓.๑
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
การจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
พิจารณาภาระงานตามเกณฑ์การสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๔.๑
พิจารณาแนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔.๑
แผนปฏิบัติการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๑
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๒
การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๒
๑๐ แนวทางการติดตาม มคอ.๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๕.๒
๑๑ การกำหนดรายวิชาที่เปิดสอนและกำหนดผู้สอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๒
๑๒ การพิจารณารับรองการรายงานผลรายวิชาตามแบบ มคอ. ๕ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ๕.๓

การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ
สรุปผลประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
ประเมินกระบวนการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
สรุปผลการรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
ติดตามผลการเรียนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๐๐ ๓.๒
พิจารณาผลการการประเมินอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๕.๒
แต่งตั้งกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ รายวิชาพื้นฐานทั่วไป/หมวดวิชาบาลีเสริม/แกนพระพุทธศาสนา/วิชาเอกพระพุทธศาสนา/วิชาเลือกเสรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๕.๒
๕.๓
แต่งตั้งกรรมการกำกับกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๒
แต่งตั้งกรรมการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๒
การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๒
๑๐ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕.๓
๑๑ การประเมินผู้เรียนจากรายงาน มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๕.๓
๑๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๕.๔

การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ
ประเมินกระบวนการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๑
แต่งตั้งกรรมการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๒
แต่งตั้งกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๒
การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕.๒
การพิจารณารับรอง มคอ.๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๕.๒
แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาของพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ๕.๓
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว ๕.๔
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๖.๑

การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาตามรายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตามแบบ มคอ. ๒ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ๑.๑.๑๒
๕.๑
การพิจารณารับรอง มคอ.๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ จำนวน ................ รายวิชา ๑.๑.๑๒
๕.๒
การพิจารณารายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิสอบปลายภาค หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๕.๓
การรับรองข้อสอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๕.๓
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) ๕.๓
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ๕.๔

การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ
พิจาณารับรองมาตรฐานรายงานผลรายวิชา มคอ. ๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ จำนวน ....... รายวิชา ๑.๑.๑๒
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒.๑
๕.๔
พิจารณาสรุปผลการให้คำปรึกษาแก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ๓.๑
ผลการประเมินกิจกรรมมาปรับปรุงโดยการให้นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓.๒
รายงานผลการประเมินการสอนของคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๔.๒
การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาตามรายละเอียดใน มคอ. ๕ ๕.๓
การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตามรายละเอียดใน มคอ. ๕ ๕.๓
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ๕.๓
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตามแบบ มคอ.๕ ๕.๓
๑๐ การจัดทำแผนพัฒนาระดับหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๕.๔
สาขาพระพุทธศาสนา :::

แหล่งข้อมูลวิชาการ