สาขาพระพุทธศาสนา ::
สาขาพระพุทธศาสนา :::

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หมายเหตุ
๑. หลักสูตร
  ๑.๑. จำนวนหน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
  ๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๒.หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
  ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต
    ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต
    ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หน่วยกิต
     ก. วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต
     ข. วิชาเลือก ๑๖ หน่วยกิต
๓.หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
     รวม ๑๔๐ หน่วยกิต
๑. หลักสูตร
  ๑.๑. จำนวนหน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
  ๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๒.หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
  ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต
    ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต
    ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หน่วยกิต
     ก. วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต
     ข. วิชาเลือก ๑๖ หน่วยกิต
๓.หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
     รวม ๑๔๐ หน่วยกิต
คงเดิม