สาขาพระพุทธศาสนา ::
สาขาพระพุทธศาสนา :::

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ
พระมหาโยธิน โยธิโก (ปัดชาสี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระพุทธศาสนา) อ.ม. (บาลีและสันสกฤต)
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ป.ธ.๙ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ม.มหาจุฬาฯ แม่กองบาลีสนามหลวง
๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๔๖
พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร, ดร. (คำกมล)

อาจารย์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (ภาษาบาลี)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ป.ธ.๘
ม.มหาจุฬาฯ
ม.มหาจุฬาฯ
ม.มหาจุฬาฯ แม่กองบาลีสนามหลวง
๒๕๕๕
๒๕๔๗
๒๕๔๑
พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (แสงแก้ว) อาจารย์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
พธ.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ป.ธ.๙

ม.มหาจุฬาฯ.
ม.มหาจุฬาฯ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
แม่กองบาลีสนามหลวง
๒๕๔๗
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๕๐
พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ (สืบนิสัย) อาจารย์ พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ป.ธ.๙
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ม.มหาจุฬาฯ แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๕๒
๒๕๔๔
นายอดุลย์  หลานวงศ์ อาจารย์ พธ.ม.(ธรรมนิเทศ)
ป.ธ. ๙
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ม.มหาจุฬาฯ แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๕๓
๒๕๔๙