การสัมมนาผลงานวิชาการเพื่อขอกำเพ็งวิภาษหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 รูป คือ พระมหาประทีป สญญโม และ พระมหาปพน ก.ต.สาโน และ รองศาสตราจารย์ 2 รูป คือ พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเผ่า เพ็งวิภาศ

โครงการสัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษาฯ

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในโครงการสัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ถวายรายงานโดยมีวัตถุประสงค์พอสังเขปดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าร่วมโครงการ Read More …

ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง Buddhism and Brain

นพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตขอนแก่น นำโดยพระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ ปธ.๙ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง “Buddhism and Brain” ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สติกับสมอง”ต่อจากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง Read More …

วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก และการเปิดงานประชุมวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ได้จัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิดงาน ในวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปิดงานเฉลิมฉลอง Read More …