การรับรองหลักสูตร

สกอ.รับทราบหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรองหลักสูตร พ.ศ.2560