พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

รายการ ข้อมูล
พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

(สุพล ธมฺมวํโส/แสนพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตขอนแก่น

วุฒิการศึกษา พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (๒๕๕๘)

ศศ.ม. (ปรัชญา)                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (๒๕๔๔)

พธ.บ. (ปรัชญา)                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๓๙)

รายวิชาที่ทำการสอน ๑. พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ

๒. พุทธวิธีการบริหาร

๓. จิตวิทยากับพระไตรปิฎก

๔. การปกครองคณะสงฆ์ไทย

๕. พระสุตตันปิฎก

๖. ปรัชญาสังคมและการเมือง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

๑. การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต (Comparative Study on the Ethics in Theravada Buddhism with The Ethical Concept of Plato), สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘

๒. ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของประชาคมอาเซียน (The Wisdom of Socially Engaged Buddhism in ASEAN Community), สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘

๓. การศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปราชญ์ชาวบ้านอีสาน (A Study of Knowledge and Buddhist  Knowledge  Relay  Process  of  Esan  Local  Scholar), สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๙.

๔. รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา (Model and Process to Create the Drug free Society Accordance with Principle of Buddhism), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๐.

๕. ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย (Buddhist Integration Strategy to Create the Drug free Society Accordance in Thailand), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๐.

บทความวิจัย

๑. การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต (Comparative Study on the Ethics in Theravada Buddhism with The Ethical Concept of Plato)

๒. Buddhist Wisdom Health Care Identities in the Cultural Geography of ASEAN Community

๓. ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของประชาคมอาเซียน (The Wisdom of Socially Engaged Buddhism in ASEAN Community)

๓. รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมจิตอาสาป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย (Model and Process of Volunteer Society to Prevent Drug Problems in Thailand), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน Volunteer Spirit with Sustainable Social Development, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑, (ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๒๑๐-๕), เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๒๗๖-๒๘๕.

. ครูสร้างศิษย์: สอนจิตอาสาอย่างไรในชั้นเรียน? (Builder Teacher: How to Teach Volunteering in a Classroom?), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน Volunteer Spirit with Sustainable Social Development, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑, (ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๒๑๐-๕)

๕. กองทุนแม่ของแผ่นดิน : ศาสตร์และศิลป์พลังจิตอาสาแห่งความดีงาม (Kongtunmae : Science and Art Volunteerism of Goodness), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน Volunteer Spirit with Sustainable Social Development, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑, (ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๒๑๐-๕), หน้า ๒๖๔๙-๒๖๕๙.

. การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Drug Free Knowledge Management Buddhist Monk Develop Sangha Groups in North East Area), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน Volunteer Spirit with Sustainable Social Development, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑, (ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๒๑๐-๕), หน้า ๕๒๐-๕๓๓.

๑๑. The Model and Process to Build Strength of Villages, Monasteries, and Schools for Tackling Drug Addiction according Buddhism in the Northeastern Region. The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 “Volunteer Spirit with Sustainable Social Development, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑, (ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๒๑๐-๕), Pp.129-137.

บทความทางวิชาการ

๑. พุทธศาสนพิธี วิถีเข้าถึงพระรัตนตรัย  

๒. การบริหารงานวิชาการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (Academic management for preparing readiness toward ASEAN Community : A Case study Mahachulalongkornrajavidyalaya University KhonKaen Campus)

๓. นรกและสวรรค์กับความเชื่อของเยาวชนในปัจจุบัน (ตอนที่ ๑)

๔. นรกและสวรรค์กับความเชื่อของเยาวชนในปัจจุบัน (ตอนที่ ๒)

๕. การพัฒนาสังคมไทยบนฐานพุทธธรรม : ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (Development Thai Society on Buddhism : The core values of Thailand’s ๑๒ Commandments)

๕. The Use of Sublime States of Mind Teaching in Organizational Development. The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 “Volunteer Spirit with Sustainable Social Development, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑, (ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๒๑๐-๕), Pp.93-98.

หนังสือ

๑. ชีวิตวิถีพุทธ (The Buddhist’s Life)

๒. พระพุทธเจ้าในฐานะนักบริหาร (The Lord Buddha: A Great of The World)

เอกสารสารประกอบการสอน

๑.      พุทธวิธีการบริหาร (Buddha’s Administration Methods)

๒.      จิตวิทยาในพระไตรปิฎก (Phycology In Tipitaka)

๓.      พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน (Buddhism in Contemporary World)