อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาพถ่าย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ.
  พระครูปริยัติธรรมวงศ์,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร.

(สุพล แสนพงษ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พธ.ด. (พุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
      ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
      พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
  พระมหาปพน  กตสาโร

(แสงย้อย)

อาจารย์ M.A. (Philosophy) Madras University, India 2543
      พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พลเผ่า เพ็งวิภาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
      พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
  พระมหาประทีป 

สญฺญโม,ดร. (พรมสิทธิ์)

อาจารย์ พธ.ด. (พุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
      ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546
      พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
  นายชัยภัทร  ปทุมทา อาจารย์ พธ.ม. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
      พธ.บ. (ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552