โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

                                                     หลักสูตรพุทธศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา                                                                                         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                     

ข้อมูลทั่วไป รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร      :   25381851100828

ภาษาไทย          :   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Arts  in Philosophy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :   พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)

ชื่อย่อ (ไทย)       :   พธ.บ. (ปรัชญา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :   Bachelor of Arts (Philosophy)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :  B.A. (Philosophy)

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          30    หน่วยกิต

      1.1 วิชาบังคับ                                                            18    หน่วยกิต

      1.2 วิชาเลือก                                                             12    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                               104   หน่วยกิต

     2.1 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา                                   30    หน่วยกิต

    2.2 วิชาแกนปรัชญา                                                  33    หน่วยกิต

    2.3 วิชาเฉพาะด้านปรัชญา                                        32    หน่วยกิต

    2.4 วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา                               9      หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                6      หน่วยกิต

     รวม                                                                    140   หน่วยกิต

  แผนการเรียน 8 ภาคการศึกษา*

  คลิกรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม*