ประวัติความเป็นมา

                             

                      วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่ง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย สงเสริมและบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย และมีคณะกรรมการประจำวิทยาเขตใช้อำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 32  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ วิทยาเขตขอนแก่น จัดการศึกษาครั้งแรกในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ในนาม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น” ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 จึงให้นามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”
สำนักและวิทยาลัยสงฆ์มีดังต่อไปนี้

 1.    สำนักงานวิทยาเขต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2.    สำนักวิชาการวิทยาเขต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3.    วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 4.    วิทยาลัยสงฆ์เลย
 5.    วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด          

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นหนึ่งในสาขาที่เปิดสอนและสังกัดอยู่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2559 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และเปิดรับคฤหัสถ์ในปีการศึกษา 2561 ตามลำดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตาม นวลักษณ์ 9 ประการ คือ

1) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
2) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
3) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา
4) มีความสามารถ/ทักษะด้านภาษา
5) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
6) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
7) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
8) มีโลกทัศน์กว้างไกล
9) พร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่

วัฒนธรรมองค์กร (Culture : M-C-U-K-K)

 • Master of Buddhism Compassion & Collaboration Unity Knowledge of Culture Kindness & Virtue
 • เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ต่อส่วนรวม ร่วมใจเป็นหนึ่ง พึงประสงค์วัฒนธรรมความรู้ คู่คุณธรรมและเมตตา

พันธกิจของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

 1. ให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 2.  วิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสังคมศาสตร์
 3.  ส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา  สังคมศาสตร์แก่สังคม
 4.  ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา

 ชื่อปริญญา         : พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)

Bachelor of Arts (Philosophy)

ชื่อย่อ         : พธ.. (ปรัชญา)  / B.A. (Philosophy)

 •                         สำหรับบรรพชิต หลักสูตร 5 ปี (ปีที่ 5 ปฏิบัติศาสนากิจ)
 •                         สำหรับคฤหัสถ์ หลักสูตร 4 ปี (ระหว่างเรียนปี 3-4 บริการสังคม 200 ชั่วโมง)