คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  1. พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร.                                ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  2. พระมหาปพน กตสาโร                                                                      รองประธานกรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ                                              กรรมการ
  4. พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร.                                                           กรรมการ
  5. นายชัยภัทร ปทุมทา                                                                         กรรมการและเลขานุการหลักสูตร   

 

 

 

พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.   (สุพล  แสนพงษ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

 

 

                                                                

         

 

 

พระมหาปพน กตสาโร   (แสงย้อย)

รองประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ                         

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร.  (พรมสิทธิ์)          

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยภัทร ปทุมทา                           

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร