อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2561

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาระงานที่ปรึกษานิสิต ห้องทำงาน เวลาเข้าพบ
พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรฯ/อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตชั้นปี 5

(อยู่ระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ)

ห้อง 209 อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วันอังคาร 09.00-11.00 น.

วันพุธ 15.00-17.00 น.

วันพฤหัสบดี 09.00-11.00 น./13.00-15.00 น.

โทร.0-8564-5858-3

พระมหาปพน  กตสาโร    อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตชั้นปี 1 ห้อง 211 อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  

วันพุธ 15.00-17.00 น.

วันพฤหัสบดี 09.00-11.00 น./13.00-15.00 น.

โทร.  0-8636-2245-8

ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตชั้นปี 4 ห้องกลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันจันทร์ 13.00-15.00 น.

วันอังคาร 13.00-15.00 น.

วันพุธ 15.00-17.00 น.

วันพฤหัสบดี 09.00-11.00 น./13.00-15.00 น.

โทร. 0-8197-4611-9

พระมหาประทีป  สญฺญโม,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตชั้นปี 3 ห้อง 211 อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร วันอังคาร 13.00-15.00 น.

วันพุธ 15.00-17.00 น.

วันพฤหัสบดี 09.00-11.00 น./13.00-15.00 น.

โทร. 0-9057-6859-9

นายชัยภัทร  ปทุมทา อาจารย์ประจำหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร นิสิตชั้นปี 2 ห้องประสานงานคณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันจันทร์ 09.00-11.00 น.

วันอังคาร 15.00-17.00 น.

วันพุธ 15.00-17.00 น.

วันเสาร์ 09.00-11.00 น.

และ 11.00-12.00 น. ของทุกวันทำการ (เว้นเสาร์-อาทิตย์)

โทร. 0-9352-6159-4

e-mail : chaipat.pat@mcu.ac.th

ID-Line: chaipat2522

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบอาจาย์ที่ปรึกษา