กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการวังปลาหน้าวัด : การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของชุมชนสืบชะตาแม่น้ำพอง

                       สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบพันธกิจทั้ง 4 อย่างของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาได้บูรณาการรายวิชา พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม  ชั้นปี 3 และรายวิชาแนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา  ชั้นปี 4  กับกิจกรรมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้นำนิสิตเข้าร่วมทำกิจกรรมการศึกษาการสืบชะตาแม่น้ำพองร่วมพิธีปล่อยปลาลงในแม่น้ำพองที่ท่าน้ำหน้าวัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง โดยได้รับความร่วมมือเทศบาลเมืองศิลา และชุมชนรอบวัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนิสิต และเป็นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระมหาประทีป  สญฺญโม,ดร.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นิสิตร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำพอง และปล่อยปลาหน้าวัดร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา และชุมชนรอบวัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อเป็นบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป อันเป็นการบูรณาการในการเรียนการสอนวิชา 101 311 พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม  ชั้นปีที่ 3  และ วิชา 104 145  แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 4
  3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  และดูแลรักษ์แม่น้ำพอง อันเป็นพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *