โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑

                             วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.  พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิต ดำเนินกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๑๑ โดยมี การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Homeroom เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานิสิต ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

 

                        ทั้งนี้ ช่วงเวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. เป็นกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยนิสิตแต่ละสาขาวิชาก็จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้กำหนดวันเวลาเข้าพบ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *