โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL” ประจำปี ๒๕๖๑

                      ส่วนงานวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดโครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL”  ่ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ทางวิทยาเขตขอนแก่นได้ส่งตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการดังกล่าว   

                  โครงการมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ คือ 

 1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)”   โดย พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา   
 2. บรรยาย เรื่อง “จากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)” โดย ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา   
 3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทฤษฎีฐานรากจากข้อมูลเชิงคุณภาพ” ที่ได้จากการศึกษาเชิงพื้นที่ของประเทศอาเซียน โดย ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา 
 4. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้ LISREL” โดย ดร.ลำพอง กลมกูล ดร.วันวิสาข์ ทิมมานพ และ ดร.ธนันต์ชัย พัฒนสิงห์   การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ” โดย ดร.ลำพอง กลมกูล

                                    ทั้งนี้มีอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นเข้าร่วมอบรม จำนวน  ๘  รูป/คน 

 1.   พระอธิการบุญช่วย  โชติวํโส    ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา
 2.   ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี      ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรร้ัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 3.   ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์             ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรร้ัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 4.   ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล     ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
 5.   ดร.สุนทร  สายคำ              ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา
 6.   อาจารย์ธีร์ดนัย กัปโก      ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรร้ัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 7.   อาจารย์ชัยภัทร  ปทุมทา    ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
 8.   นางสาวสุกาญดา  เทนอิสสระ   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *