โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย” ประจำปี ๒๕๖๑

             ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย” ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ  ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คือ นายชัยภัทร  ปทุมทา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้   

 

      

                        ทั้งนี้คณาจารย์จากวิทยาเขตขอนแก่น  ได้เสนอบทความทางวิชาเพื่อตีพิมพ์จำนวน  ๓ บทความ คือ

  1.   บทความวิชาการเรื่อง  “กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผญาอีสาน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”                      เจ้าของบทความคือ นายชัยภัทร  ปทุมทา, ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์, ดร.นิเทศ สนั่นนารี, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี และนางสาวสุกาญดา เทนอิสระ
  2.   บทความวิชาการเรื่อง “การเป็นตัวอย่างที่ดีของของผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ”  เจ้าของบทความ คือ  ดร.นิเทศ สนั่นนารี, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี  ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ และนางสาวสุกาญดา เทนอิสระ
  3.   บทความวิชาการเรื่อง “อิทธิพลของแนวคิดเรื่องสันติภาพ”  เจ้าของบทความ คือ  ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์,   ดร.นิเทศ สนั่นนารี   และนางสาวสุกาญดา เทนอิสระ 

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *