การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ (Active Learning) ประจำปี 2561

       ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 กองวิชา สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปี 2561 ณ พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.เมตตาเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย”  ทั้งนี้ โครงการฯ ยังได้เชิญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ส่ง นายชัยภัทร ปทุมทา อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายอดุลย์ หลานวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และนายธีร์ดนัย กัปโก อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยเช่นกัน   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *