พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

                วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาเขตขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ได้มีโอกาสแสดงมุฑิตาต่อกันและกัน  โดยเฉพาะนิสิตทั้งเก่าและใหม่ได้แสดงความกตัญญู คารวตา ต่อบูรพาจารย์ อาจารย์ ครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้คอยแนะนำส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีต่อสังคม

               ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มี พระราชประสิทธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามาเป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนเหล่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับมุฑิตาจากนิสิตของมหาวิทยาลัย  โดยในพิธีมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดพานบูชาครู  ร้องเพลงเชียร์ บูชาครู และกิจกรรมอีกมากมาย ฯลฯ

                โดยปี 2561 มีการโหวตครูดีในดวงใจจากนิสิตของแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขา  สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ  ได้รับรางวัล “ครูดีมหาชน” จากการโหวตของนิสิตทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ อาจารย์ชัยภัทร ปทุมทา ได้ร้บรางวัล “ครูดีในดวงใจ”  จากการโหวตของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *