กิจกรรมรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขน ประจำปีการศึกษา 2561

           ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2561 หลังจากนิสิตรุ่นพี่ได้ดำเนินกิจกรรมรับน้องมาเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ วันดังกล่าวนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมรับน้อง โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา   โดยในวันนี้มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของนิสิตคฤหัสถ์ กิจกรรมการรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนตามประเพณีอีสาน  กิจกรรมประกวดนิสิตนวลักษณ์ 9  และกิจกรรมประกวดดาวเดือนของนิสิตคฤหัสถ์ เป็นต้น  ถือเป็นการจัดกิจกรรมรับน้องเป็นวันสุดท้ายของทั้งนิสิตบรรพชิต และคฤหัสถ์

              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *