Action Learning การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของนิสิตสาขาปรัชญา

             Action Learning  วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3 ไปเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ               ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3  มีโอกาสได้รับนิมนต์ไปบริการวิชาการกับสังคมนอกพื้นที่  นำโดย    พระอธิการวิฑูรย์ ปุญฺญพหุโล (ไวทยะโชติ) , พระสมหมาย อคฺคปญฺโญ (พาจ่อย) และ พระสุรชาติ Read more

กิจกรรมโฮมรูม 11 ก.ค.2561

       ในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์  กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยลัยสงฆ์ขอนแก่น จะมีกิจกรรมโฮมรูมให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ  เช่น การสัมมนาวิชาการ การอบรม การร่วมกิจกรรมในชมรม หรือการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆอีกมากมาย  โดยในสัปดาห์นี้ ตรงกับวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านหลังจากการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561  ทั้งนี้นิสิตได้เข้าพบ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรฯ เพื่อพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในรอบเดือนที่ผ่านมา และปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิตในชั้นปีต่างๆ