การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ (Active Learning) ประจำปี 2561

       ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 กองวิชา สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปี 2561 ณ พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.เมตตาเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย”  ทั้งนี้ โครงการฯ ยังได้เชิญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ส่ง นายชัยภัทร ปทุมทา อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี Read more