พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

                วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาเขตขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ได้มีโอกาสแสดงมุฑิตาต่อกันและกัน  โดยเฉพาะนิสิตทั้งเก่าและใหม่ได้แสดงความกตัญญู คารวตา ต่อบูรพาจารย์ อาจารย์ ครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้คอยแนะนำส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีต่อสังคม                ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มี Read more